Báo cáo Lan Tỏa Hult Prize SEA 2020-2021


Báo cáo Lan Tỏa Hult Prize SEA 2020-2021 (Vietnamese)
Báo cáo Tổng Hợp Hult Prize 2020-2021 (Vietnamese)

DOWNLOAD: Báo cáo Lan Tỏa Hult Prize SEA 2020-2021 (Vietnamese) – thực hiện bởi Mr. Hồ Quang Hưng, Giám đốc Khu Vực, email: nd.vn@hultprizevn.com


Impact Report Hult Prize SEA 2020-2021 (English)
Impact Report Hult Prize 2020-2021 (English)

DOWNLOAD: Impact Report Hult Prize SEA 2020-2021 (English)– by Mr. Hung Quang Ho, Regional Director, email: nd.vn@hultprizevn.com