Báo cáo dự án Hult Prize SEA 2019-2020


Báo cáo Tổng Hợp Hult Prize SEA 2019-2020 (Vietnamese)
Báo cáo Tổng Hợp Hult Prize 2019-2020 (Vietnamese)

DOWNLOAD: Báo cáo Tổng Hợp Hult Prize SEA 2019-2020 (Vietnamese) – thực hiện bởi Ms. Nguyễn Ngọc Linh Giang, quản lý Dự Án, email: project.manager@hultprizevn.com


Báo cáo Tổng Hợp Hult Prize SEA 2019-2020 (English)
Báo cáo Tổng Hợp Hult Prize 2019-2020 (English)

DOWNLOAD: Báo cáo Tổng Hợp Hult Prize SEA 2019-2020 (English)– by Ms. Nguyen Ngoc Linh Giang, project manager, email: project.manager@hultprizevn.com