Báo cáo dự án Hult Prize SEA 2020-2021


Báo cáo Tổng Hợp Hult Prize SEA 2020-2021 (Vietnamese)
Báo cáo Tổng Hợp Hult Prize 2020-2021 (Vietnamese)

DOWNLOAD: Báo cáo Tổng Hợp Hult Prize SEA 2020-2021 (Vietnamese) – thực hiện bởi Mr. Đoàn Ngọc Hiếu, Giám đốc Chương Trình Khu Vực, email: program.dir@hultprizevn.com


General Report Hult Prize SEA 2020-2021 (English)
General Report Hult Prize 2020-2021 (English)

DOWNLOAD: General Report Hult Prize SEA 2020-2021 (English)– by Mr. Đoàn Ngọc Hiếu, Program Director, email: program.dir@hultprizevn.com