Album – Office of Social Impact Foundation

Hình ảnh văn phòng Social Impact Foundation tại TPHCM, Việt Nam. Đây cũng là trụ sở, văn phòng của SEA Edu Co., Ltd. và Hult Prize Southeast Asia.