Nhà tài trợ 2019 – 2020

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ Chúng tôi vô cùng cảm ơn những đóng góp quý báu của các đối tác, doanh nhân, doanh nghiệp và các mạnh thường quân. Những ủng hộ của quý vị tạo động lực lớn để chúng tôi vươn đến những mục tiêu lớn trên hành trình phát triển thế hệ trẻ cống hiến và có trách nhiệm.
IdxGradeNameAmountCommentsProjectYear
Idx1 Grade Hung Quang Ho Amount 2.826.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx2 Grade Mạnh thường quân Giang Thiện Nguyễn Amount 4.000.000 ₫ Comments Tiền mặt Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx3 Grade Huy Việt Lê Nguyễn Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx4 Grade Phương Thảo Amount 160.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx5 Grade Tú Hoàng Đinh Amount 160.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx6 Grade Trân Đức Bảo Lê Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx7 Grade Thư Thanh Thị Nguyễn Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx8 Grade Như Quế Ngọc Nguyễn Amount 160.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx9 Grade Vy Yến Hoàng Nguyễn Lê Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx10 Grade Thi Kim Thị Nguyễn Amount 890.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx11 Grade Thái Đình Quốc Nguyễn Amount 155.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx12 Grade Phuong Dong Ho Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx13 Grade Đức Huỳnh Lê Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx14 Grade Anonymous Amount 3.000.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx15 Grade Bill Amount 130.000 ₫ Comments Chúc cho Regionals thành công tốt đẹp <3 Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx16 Grade Mạnh thường quân Nguyễn Bảo Khánh Amount 6.508.600 ₫ Comments Dịch vụ Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx17 Grade Đỗ Ngọc Minh Thư Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx18 Grade Gia Anh Nguyễn Amount 160.000 ₫ Comments Ủng hộ THE BETTER REGIONAL Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx19 Grade Amount 160.000 ₫ Comments Be strong!!!! Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx20 Grade Hồ Mỹ Ngọc Amount 130.000 ₫ Comments Góp quỹ 130.000 vnd Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx21 Grade CTV Amount 160.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx22 Grade Gina Amount 280.000 ₫ Comments Let’s kick off and have fun together in any circumstances, okay? Don’t worry, be happy!! Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx23 Grade Nguyễn Thanh Thảo Amount 180.000 ₫ Comments Ủng hộ THE BETTER REGIONAL Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx24 Grade Đinh Ngọc Minh Châu Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx25 Grade Nguyễn Trần Linh Thảo Amount 130.000 ₫ Comments The better regional!! Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx26 Grade Phạm Mai Linh Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx27 Grade Nguyễn Thành Nhân - LP JCI CSG Amount 1.000.000 ₫ Comments Cảm ơn anh Hưng. Chúc Hult Prize thành công tốt đẹp. Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx28 Grade La Vịnh My Amount 290.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx29 Grade Đắng Trong Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx30 Grade Lợi Phát Hậu Amount 170.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx31 Grade Tran Thanh Phuc Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx32 Grade Dang Nguyen Nhu Ngoan Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx33 Grade Kim Nguyên Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx34 Grade Nguyễn Văn Trường Amount 250.000 ₫ Comments Combo Thành Viên Tiêu Chuẩn Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx35 Grade Lê Hiếu Ngân Amount 420.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx36 Grade Lê Nguyễn Tường Vi Amount 180.000 ₫ Comments Chúc Regionals thành công !!!! Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx37 Grade Phan Thị Thanh Thảo Amount 290.000 ₫ Comments 01 Combo FAN CỨNG HULT PRIZE Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx38 Grade Đinh Nguyễn Minh Thi Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx39 Grade Phan Thị Trúc Mai Amount 130.000 ₫ Comments Chúc cho Regional 2020 thành công!!!! Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx40 Grade Mạnh thường quân David Ngô Amount 15.750.000 ₫ Comments Dịch vụ Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx41 Grade Trần Thị Thanh Trúc Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx42 Grade Trần Thị Bảo Ngọc Amount 280.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx43 Grade Lê Gia Thuận Amount 280.000 ₫ Comments Mua combo Fan Cứng Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx44 Grade Nguyễn Thị Ngọc Ánh Amount 130.000 ₫ Comments Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx45 Grade Thịnh Quang Nguyễn Amount 500.000 ₫ Comments 01 Combo Fan Cứng Project Đồng Phục cho Ban Tổ Chức Hult Prize SEA 2019-2020 Year 2020
Idx46 Grade Mạnh thường quân Minh Hải Nguyễn Amount 15.750.000 ₫ Comments Dịch vụ Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx47 Grade Sáng lập 8 thành viên lãnh đạo Amount 72.000.000 ₫ Comments Tiền mặt offline trực tiếp Project JCI Central Saigon Foundation Year 2020
Idx48 Grade Mạnh thường quân Thành Chí Nguyễn Amount 15.750.000 ₫ Comments Dịch vụ Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx49 Grade Mạnh thường quân Chung Nguyễn Amount 13.500.000 ₫ Comments Dịch vụ Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx50 Grade Mạnh thường quân Nhân Thiện Nguyễn Amount 500.000 ₫ Comments Tiền mặt Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx51 Grade Mạnh thường quân Trang Do Thi Hong Amount 11.385.885 ₫ Comments Dịch vụ Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx52 Grade Mạnh thường quân Hạ Khánh Trịnh Amount 13.500.000 ₫ Comments Dịch vụ Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx53 Grade Tài trợ Đồng Saigon Innovation Hub Amount 100.000.000 ₫ Comments Sản phẩm / Dịch vụ Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx54 Grade Mạnh thường quân Dậu An Lâm Amount 19.000.000 ₫ Comments Sản phẩm Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx55 Grade Đồng tài trợ ADNS Agency Amount 55.000.000 ₫ Comments Sản phẩm/dịch vụ Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á Year 2020
Idx56 Grade Hưng Quang Hồ Amount 1.000.000 ₫ Comments Học bỗng học giỏi cho 1-2 cháu Họ Hồ Quãng Ngãi tại TPHCM - Tế Xuân Canh Tý 2020 Project Quỹ khuyến học CLB Doanh nhân họ Hồ TPHCM Year 2020
Idx57 Grade Mạnh thường quân Nguyên Lê Amount 500.000 ₫ Comments Tiền mặt (testing) Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam Year 2020
Idx58 Grade Mạnh thường quân Kevin Tùng Nguyễn Amount 100.000 ₫ Comments Tiền mặt (testing) Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam Year 2020
Idx59 Grade Hưng Quang Hồ Amount 5.000.000 ₫ Comments Tài trợ 2 đội tạo ảnh hưởng lan toả cộng đồng Project Ý tưởng Sáng tạo khởi nghiệp NTT Year 2020
Idx60 Grade BoD JCI Central Saigon Amount 20.000.000 ₫ Comments Hỗ trợ của BOD JCI Central Saigon Project The Easy Talk by JCI Vietnam – Central Saigon Year 2020
Idx61 Grade Tập thể CLB DNHH TPHCM Amount 215.208.556 ₫ Comments Tổng tiền do tập thể CLB DNHH TPHCM Project Quỹ khuyến học doanh nhân họ Hồ TPHCM Year 2020
Idx62 Grade Tài trợ Kim Cương Ywines.com Amount 630.392.807 ₫ Comments Tiền mặt + sản phẩm/dịch vụ Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam Year 2020
Idx63 Grade Ban chỉ đạo Sở Khoa Học và Công Nghệ TPHCM Amount 73.502.680 ₫ Comments Tiền mặt Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam Year 2020
Idx64 Grade Đối tác toàn cầu Hult Prize Foundation Amount 2.003.964.000 ₫ Comments Tiền mặt + sản phẩm Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam Year 2020
Idx65 Grade Đồng tài trợ Long Hoàng Printing Amount 50.000.000 ₫ Comments Sản phẩm in ấn Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam Year 2020
Idx66 Grade Đồng tài trợ Thiên Long Group Amount 30.000.000 ₫ Comments Tiền mặt + sản phẩm Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam Year 2019
Idx67 Grade Trường Xuân Châu Hồ Amount 500.000 ₫ Comments Project Quỹ khuyến học doanh nhân họ Hồ TPHCM Year 2020
Idx68 Grade Mạnh thường quân Minh Thuỳ Nguyễn Amount 100.000 ₫ Comments Tiền mặt Project Hult Prize khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam Year 2020
TotalsTotal Idx3.387.463.528 ₫